อ วันทนา เพ็งกลัด เทศนา 23 มกราคม 2565_ภาพปริญญา

สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ ที่ 16 ตุลาคม 2565 เรื่องกลับคืนสู่การสามัคคีธรรมและพระพร

สรุปคำเทศนาออนไลน์

คริสตจักรเมล็ดพันธุ์เพชรบุรี

เทศนาโดย: อ.วันทนา เพ็งกลัด

ศิษยาภิบาลคริสตจักรเมล็ดพันธุ์เพชรบุรี

ข้อพระคัมภีร์: อิสยาห์ 55:6-9

 หัวข้อคำเทศนา :กลับคืนสู่การสามัคคีธรรมและพระพร

 

 

กลับคืนสู่การสามัคคีธรรมและพระพร

1.แสวงหาพระเจ้า (6)

อิสยาห์ 55: 6 2 โครินธ์ 6:1-2  เฉลยธรรมบัญญัติ 4:29

ในการอยากรู้จักพระคริสต์และได้รับประสบการณ์สามัคคีธรรมส่วนตัวและความใกล้ชิดสนิทสนมกับพระองค์ ความปรารถนาของอ.เปาโลเกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้

1) รู้จักพระคริสต์เป็นส่วนตัว และรู้จักวิธี ธรรมชาติและพระลักษณะของพระองค์

2) อยู่ในพระองค์

โรม 1:16

ความรอด (กรีก โซเทริอา) หมายถึงการปลดปล่อย การนำผ่านไปอย่างปลอดภัย การปกป้องรักษาให้พ้นจากอันตราย

การทรงไถ่ ความหมายตามรากศัพท์ของคำว่า การไถ่ (กรีก อะโพลูทรอสซิส) คือการไถ่โดยจ่ายราคาความหมายบ่งบอกถึงวิธีที่เราได้ความรอด กล่าวคือโดยการจ่ายราคาค่าไถ่

การทำให้เป็นผู้ชอบธรรม คำว่าทำให้ชอบธรรม (กรีก ดิคาออยโอ) หมายถึงการเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า

3) รู้จักฤทธิ์อำนาจแห่งการเป็นขึ้นจากตาย

4) ทนทุกข์ร่วมกันกับพระคริสต์ด้วยการปฏิเสธตนเอง การตรึงตัวเก่า และการทนทุกข์เพื่อพระคริสต์และพระประสงค์ของพระองค์

กิจการ 17:27  สดุดี 32:6

2. รับการอภัยจากพระเจ้า (7)

อิสยาห์ 55: 7  2 พงศาวดาร 7:14  อิสยาห์ 1:18   อิสยาห์ 40:2

3. มีความคิดและเดินตามแบบพระเจ้า (8-9)

อิสยาห์ 55: 8-9  ยากอบ 1:21

1)พระเจ้าทรงบัญชาผู้เชื่อให้ทิ้งสิ่งโสมมทั้งสิ้นซึ่งแทรกซึมเข้าอยู่ในสังคมที่เสื่อมทรามและจ้องจะเข้ามามีอิทธิพลต่อพวกเขาและครอบครัว

2) เราต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับความไม่บริสุทธิ์หรือความลามกทั้งปวง

3)เราในฐานะผู้เชื่อต้องใส่ใจเรื่องความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างจริงจัง

ฟีลิปปี 2:5 ฟีลิปปี 4:8 ยอห์น 13:15  มัทธิว 11:29  1 เปโตร 2:21  สดุดี 103:11

************************

สรุปคำเทศนาโดย ดร.กระแต

https://www.facebook.com/seedchurchphetchaburi

แชร์บทความนี้

Blog

สรุปคำเทศนา “จงถวายเกียรติแด่พระเจ้า” ค่ายเยาวชนและครอบครัว 1-2 มิถุนายน2024

สรุปคำเทศนารอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2024 เรื่องอย่ายอมแพ้เพราะผู้ที่อยู่ฝ่ายเรายิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายเขา

อ่านบทความ »