อ วันทนา เพ็งกลัด เทศนา 23 มกราคม 2565_ภาพปริญญา

สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ ที่ 25 กันยายน 2565 เรื่องการสำแดงของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์

สรุปคำเทศนาออนไลน์

คริสตจักรเมล็ดพันธุ์เพชรบุรี

รอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565

เทศนาโดย: อ.วันทนา เพ็งกลัด

ศิษยาภิบาลคริสตจักรเมล็ดพันธุ์เพชรบุรี

ข้อพระคัมภีร์: เศฟันยาห์ 3:17

 หัวข้อคำเทศนา :การสำแดงของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์

คำนำ

การสำแดงของพระเจ้าต่อประชากรของพระองค์

1. ทรงอยู่ท่ามกลางเรา เศฟันยาห์ 3:17 (ก)

สดุดี 66:9    อพยพ 29:45

ยอห์น 1:14 -พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา

2.ทรงช่วยให้รอด เศฟันยาห์ 3:17 (ข)

เป็นนักรบผู้ทรงช่วยให้รอด

อิสยาห์ 63:1, วิวรณ์ 19:13, ยอห์น 1:1

1) ความสัมพันธ์ของพระวาทะกับพระบิดา

      ก.พระคริสต์ทรงดำรงอยู่ “กับพระเจ้า” ตั้งแต่ก่อนโลกจะถูกสร้างขึ้น พระองค์ทรงเป็นบุคคลที่ดำรงอยู่เป็นนิรันดร์

      ข.พระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า ทรงมีพระลักษณะและแก่นแท้เหมือนพระบิดา

2) ความสัมพันธ์ของพระวาทะกับโลก โดยพระคริสต์พระเจ้าพระบิดาทรงสร้างและทรงผดุงโลกนี้ไว้

3) ความสัมพันธ์ของพระวาทะกับมนุษยชาติ พระวาทะทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

ยอห์น 1:14, โยเอล 2:21, สดุดี 9:2

ความสำคัญของการสรรเสริญ
1) บรรดาผู้เขียนพันธสัญญาเดิมใช้คำพื้นฐานสามคำในการเรียกให้ชนอิสราเอลสรรเสริญพระเจ้า
-บาราค (ซึ่งสามารถแปลว่า “อวยพร” ได้ด้วย)
-ฮาลาล (ซึ่งเป็นรากศัพท์ของคำว่า “ฮาเลลูยา” ที่แปลว่า “จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า)
-ยาดาห์ (ซึ่งบางครั้งแปลว่า “โมทนาพระคุณ”)
2) เพลงแรกของพระคัมภีร์ซึ่งร้องกันหลังจากที่ชนชาติอิสราเอลข้ามทะเลแดงแล้ว มีสาระสำคัญเป็นบทเพลงแห่งการสรรเสริญและโมทนาพระคุณพระเจ้า
-ผู้เผยพระวจนะในพันธสัญญาเดิมได้สอนให้ประชากรของพระเจ้าสรรเสริญพระองค์
3) การเรียกให้สรรเสริญพระเจ้ามีอยู่ทั่วไปในพันธสัญญาใหม่ พระเยซูเองทรงสรรเสริญพระบิดาของพระองค์ในสวรรค์
4) การสรรเสริญพระเจ้าเป็นหน้าที่หลักอย่างหนึ่งของเหล่าทูตสวรรค์ และเป็นสิทธิพิเศษของประชากรของพระเจ้า
วิธีต่าง ๆ ในการสรรเสริญ
1) การสรรเสริญเป็นกุญแจหลักในการนมัสการร่วมกันของประชากรของพระเจ้า
2) นมัสการร่วมกัน ร้องเพลงสดุดี เพลงสรรเสริญและเพลงฝ่ายวิญญาณ
3) การสรรเสริญด้วยดนตรี
4) สรรเสริญพระเจ้าโดยการบอกเล่าพระราชกิจของพระเจ้า
5) มีชีวิตถวายพระเกียรติสิริแด่พระเจ้า
เหตุผลในการสรรเสริญ
1) เนื่องจากความสง่างาม พระเกียรติสิริ และพระบารมีของพระเจ้า
2) ประสบการณ์กับพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ความรอดและการทรงไถ่
3) สรรเสริญพระเจ้าสำหรับการช่วยกู้เจาะจงในชีวิตของเรา
4)ความห่วงใยและการจัดเตรียมที่พระเจ้าให้แก่เราทั้งฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณ
สดุดี 126:3
เฉลยธรรมบัญญัติ 28:63
3.จะทรงเปรมปรีดิ์เพราะเรา เศฟันยาห์ 3:17 (ค)
      อิสยาห์ 62:4
4.ทรงสงบในความรัก เศฟันยาห์ 3:17 (ง)
      โฮเชยา 2:19
       โฮเชยา 14:4
5.จะทรงเริงร่าเพราะเรา เศฟันยาห์ 3:17 (จ)
     อิสยาห์ 54:5, มาลาคี 3:12, 2 พงศาวดาร 31:10, อิสยาห์ 40:1
2 โครินธ์ 1:3, ยอห์น 14:16, ยอห์น 14:26
*******************************
ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านคะ
บันทึกคำเทศนาโดย ดร.กระแต

https://www.facebook.com/seedchurchphetchaburi

แชร์บทความนี้

Blog

สรุปคำเทศนา “จงถวายเกียรติแด่พระเจ้า” ค่ายเยาวชนและครอบครัว 1-2 มิถุนายน2024

สรุปคำเทศนารอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2024 เรื่องอย่ายอมแพ้เพราะผู้ที่อยู่ฝ่ายเรายิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายเขา

อ่านบทความ »