Green and Cream Minimal Illustrative Greeting Facebook Post - 2023-06-10T163212.100

สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2566 เรื่องจุดเริ่มต้นชีวิตนิรันดร์คือข่าวประเสริฐ

สรุปคำเทศนาออนไลน์

คริสตจักรเมล็ดพันธุ์เพชรบุรี
วัน: อาทิตย์ที่ 11  มิถุนายน 2566
สรุปคำเทศนาเรื่อง:

จุดเริ่มต้นชีวิตนิรันดร์คือข่าวประเสริฐ

เทศนาโดย: อ.วันทนา  เพ็งกลัด

ศิษยาภิบาลคริสตจักรเมล็ดพันธุ์เพชรบุรี

ข้อพระคัมภีร์: โรม 10: 14-17

คำนำ

-ข่าวประเสริฐ หมายถึงข่าวดี ซึ่งก็คือข่าวดีที่พระเจ้าทรงช่วยมนุษย์ชาติที่กำลังพินาศโดยการที่พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิด สิ้นพระชนม์และเป็นขึ้นจากความตาย ที่ไหนก็ตามที่มีการป่าวประกาศข่าวประเสริฐนี้ด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณ

 1)ข่าวประเสริฐนี้จะมาด้วยสิทธิอำนาจ

2)เปิดเผยความชอบธรรมของพระเจ้า

3)เรียกร้องให้กลับใจใหม่

4)ทำให้สำนึกในความผิดบาป ความชอบธรรม และการพิพากษา

5)ทำให้เกิดความเชื่อ

6)นำความรอด ชีวิต และพระวิญญาณบริสุทธิ์ในฐานะของประทาน

7)ปลดปล่อยจากการครอบงำของบาปและซาตาน

8)ทำให้เกิดความหวัง สันติสุข และความเป็นอมตะ

9)เตือนให้รู้เรื่องการพิพากษา

10)ผู้ที่ปฏิเสธจะถูกปรับโทษและตายเป็นนิรันดร์

คำเทศนาเรื่องจุดเริ่มต้นชีวิตนิรันดร์คือข่าวประเสริฐ

 1.ต้องมีคนประกาศ (14-15)

-เราต้องนำข่าวสารเรื่องความรอดของพระเจ้าไปประกาศแก่คนอื่น ๆ

อิสยาห์ 52:7

มาระโก 1:14-15

อาณาจักรของพระเจ้าปรากฎออกมาในรูปแบบใดนั้นมีหลายด้านที่เราควรจะรู้ดังต่อไปนี้

   1) อาณาจักรในอิสราเอล อาณาจักรในพันธสัญญาเดิม

   2) อาณาจักรในพระคริสต์

   3) อาณาจักรในคริสตจักร

   4) อาณาจักรในความบริบูรณ์

   5) อาณาจักรในริรันดร์กาล

2.บางคนอาจไม่เชื่อ (16)

โรม 10: 16

เหตุใดข่าวประเสริฐจึงประกาศแก่พวกยิวก่อน ชาวยิวเป็นชนชาติพิเศษของพระเจ้า

ปฐมกาล 12:1-3

เฉลยธรรมบัญญัติ 7:7

ลูกา 2:25

-ชอบธรรมและยำเกรงพระเจ้า

  1. ความชอบธรรมที่พระเจ้าทรงเสาะหาในพันธสัญญาเดิมเป็นความชอบธรรมที่มาจากใจ

  2. คนชอบธรรมในสมัยพันธสัญญาเดิมนั้นไม่สมบูรณ์แบบ

3.สิ่งที่ทำให้เชื่อ (17-18)

โรม 10: 17-18

-ความเชื่อเป็นคำที่มีความหมายหลากหลาย

ฮีบรู 11:1

ยอห์น 5:24

ฮีบรู 10:1

          3.1 การได้ยินและการประกาศ (17)

โรม 10: 17

โรม 1:18

สดุดี 19:7

          3.2 ข่าวประเสริฐถูกส่งไปสุดปลายแผ่นดินโลก (18)

โรม 10: 18

สดุดี 19:4

โรม 1:19-20

 

ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน

 

แชร์บทความนี้

Blog

สรุปคำเทศนา “จงถวายเกียรติแด่พระเจ้า” ค่ายเยาวชนและครอบครัว 1-2 มิถุนายน2024

สรุปคำเทศนารอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2024 เรื่องอย่ายอมแพ้เพราะผู้ที่อยู่ฝ่ายเรายิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายเขา

อ่านบทความ »