messageImage_1697803834121

สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ ที่ 22 ตุลาคม 2566 เรื่อง: ฮีลใจด้วยไบเบิ้ล ตอนที่ 1 มุมมองที่ถูกต้องต่อตนเอง 5 ประการ

สรุปคำเทศนาออนไลน์

คริสตจักรเมล็ดพันธุ์เพชรบุรี: วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566

สรุปคำเทศนาเรื่อง:

:  ฮีลใจด้วยไบเบิ้ล ตอนที่ 1  มุมมองที่ถูกต้องต่อตนเอง 5 ประการ

ค่ายเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้า 7 

เทศนาโดย:

คุณโสภา  ภู่ระย้า

กรรมการผู้จัดการ บริษัท โสภา แมเนจเมนท์ จำกัด

ทีมผู้นำคริสตจักรเมล็ดพันธุ์เพชรบุรี

ข้อพระคัมภีร์ : 1 เปโตร 2:9-10

คำนำ

พระวจนะของพระเจ้ามาบอกความจริงกับเราว่าเราควรมีมุมมองต่อตนเองอย่างไร ตามหลักการพระคัมภีร์

1.เราได้รับการยอมรับจากพระเจ้า   

1 เปโตร.2:9 เราเป็นพงศ์พันธุ์ที่พระเจ้าทรงเลือก เราเป็นที่ยอมรับของพระองค์  การเลือกนี้เป็นเอกสิทธิ์แห่งการทรง

เลือกของพระเจ้าตั้งแต่ก่อนวางรากสร้างโลก

เอเฟซัส 1:4 การมาเป็นคริสเตียนของเราไม่ใช่เรื่องบังเอิญ

สดุดี 27:10

ปฐมกาล 29:31-35 เลอาห์พยายามอย่างมากและล้มเหลวที่จะได้รับความรักและการยอมรับจากคนอื่น เธอค้นพบความ

รักที่ไม่มีเงื่อนไขจากพระเจ้า

  1. เราเป็นคนมีค่ามาก

เราเป็นชนชาติบริสุทธิ์ เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า (9)

เฉลยธรรมบัญญัติ 7:6

เราวัดคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ได้จาก 2 ปัจจัย คือ หนึ่งใครเป็นเจ้าของสิ่งนั้น ๆ และสองมีคนยอมจ่ายราคาเพื่อจะได้สิ่งนั้น

มากเท่าไหร่

1 ยอห์น 4:4

ยอห์น 1:12

1 โครินธ์ 7:23 พระเจ้าทรงซื้อท่านด้วยราคาสูง อย่าเข้าเป็นทาสของมนุษย์เลย 

อิสยาห์ 43:4

ยิ่งใกล้ชิดพระเจ้า ยิ่งเห็นคุณค่าของตนเอง

สดุดี 119:141 ข้าพระองค์ต่ำต้อยและถูกดูหมิ่น แต่ข้าพระองค์ไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์

สดุดี 40:2 พระองค์ได้ทรงฉุดข้าพเจ้าขึ้นมาจากหลุมมรณะ ออกมาจากเลนตม แล้ววางเท้าของข้าพเจ้าลงบนศิลา ทำให้ย่างเท้าของข้าพเจ้ามั่นคง

3.เราเป็นที่รัก (9)

เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า

เปโตร เป็นสาวกที่อยู่ใกล้ชิดพระเยซูมากที่สุด นี่คือถ้อยคำที่กลั่นมาจากหัวใจของเขา เขาคือ ประชากรของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรักอย่างมากมาย

เยเรมีย์ 31:3

อิสยาห์ 54:10

ลักษณะ 2 ประการของความรักของพระเจ้าที่แตกต่างจากความของมนุษย์

ประการที่1  ความรักของพระเจ้านั้นสม่ำเสมอ ต่อเนื่อง ไม่มีที่สิ้นสุด ความรักของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยน และไม่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของพระองค์

ประการที่2 ความรักของพระเจ้านั้นไม่มีเงื่อนไข ไม่ขึ้นอยู่กับการกระทำของเรา

  1. เราได้รับการยกโทษ

โรม 6:23 เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์

พระผู้เป็นเจ้าของเรา

เมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเราได้รับการยกโทษจากพระเจ้าแล้ว

อิสยาห์ 43:25

ยากอบ 1:9

เอเฟซัส 4:26   อย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่ –

 

  1. เราได้รับความสามารถ

2 โครินธ์ 3:5-6 ไม่ใช่เพราะมีความสามารถในตัวเราเองที่จะถือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดจากตัวเราเอง แต่ความสามารถนั้น

มาจากพระเจ้า

ฟิลิปปี 4:13 ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้  โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า

อย่ากลัวที่จะใช้ความสามารถและของประทานที่พระเจ้าให้ในการรับใช้พระเจ้า

 

แชร์บทความนี้

Blog

สรุปคำเทศนา “จงถวายเกียรติแด่พระเจ้า” ค่ายเยาวชนและครอบครัว 1-2 มิถุนายน2024

สรุปคำเทศนารอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2024 เรื่องอย่ายอมแพ้เพราะผู้ที่อยู่ฝ่ายเรายิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายเขา

อ่านบทความ »