Seed camp 2023 ป้ายรวม

สรุปคำเทศนาในค่าย “เริ่มต้นใหม่(New Beginning)” Seed Camp 2023 วันที่ 12-15 สิงหาคม 2566

ค่ายเริ่มต้นใหม่ 12-15 สิงหาคม 2023

บทที่1 เริ่มต้นใหม่กับความรักพระเจ้า

10“จงเปรมปรีดิ์กับเยรูซาเล็มและยินดีกับเธอ นะบรรดาผู้รักเธอ จงเปรมปรีดิ์กับเธอด้วยความชื่นบาน นะบรรดาผู้ไว้ทุกข์เพื่อเธอ
11 เพื่อพวกท่านจะได้รับการเลี้ยงดูและอิ่มใจ ด้วยหน้าอกที่ปลอบโยนของเธอ เพื่อท่านจะได้ดื่มอย่างเต็มที่ด้วยความยินดี จากอกอันอุดมของเธอ
12เพราะพระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า “นี่แน่ะ เราจะนำสวัสดิภาพมาถึงเธอเหมือนแม่น้ำ และนำทรัพย์สมบัติของบรรดาประชาชาติมาเหมือนลำน้ำที่ไหลล้น และพวกเจ้าจะได้รับการเลี้ยงดูจากเธอ จะถูกอุ้มไว้ที่สะเอวเธอ และเขย่าขึ้นลงบนเข่าเธอ
13เหมือนผู้ที่มารดาของเขาปลอบโยน เราเองจะปลอบโยนพวกเจ้าเช่นนั้น และเจ้าจะได้รับการปลอบโยนในเยรูซาเล็ม” 14พวกท่านจะได้เห็น แล้วใจของท่านจะเปรมปรีดิ์ กระดูกของท่านจะกระชุ่มกระชวยเหมือนหญ้าอ่อน และคนจะรู้กันว่าพระหัตถ์ของพระยาห์เวห์อยู่กับผู้รับใช้ของพระองค์ และพระองค์กริ้วต่อศัตรูของพระองค์”
อิสยาห์ 66:10-14 THSV11

คำนำ
พระเจ้านำเรากลับมาสู่ความรักของพระเจ้า
-1-39อิสราเอลรุ่งเรือง
-40-55ล่มสลาย
-56-66ปรักหักพัง
-66ให้กลับมาหาพระเจ้า
ความรักของพระเจ้าเป็นแบบแม่ที่คอยปลอบโยนเรา
-ตย.ประเทศยูเครนล่มสลาย โลกแห่งความบาปทำให้เราล่มสลาย

1.พระเจ้าให้กำเนิดเรา

“เรานำมาถึงกำหนดคลอด และยังจะไม่ให้คลอดหรือ? ” พระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ “และตัวเราผู้ทำให้คลอด จะปิดครรภ์ไว้หรือ? ” พระเจ้าของท่านตรัสดังนี้ จงเปรมปรีดิ์กับเยรูซาเล็มและยินดีกับเธอ นะบรรดาผู้รักเธอ จงเปรมปรีดิ์กับเธอด้วยความชื่นบาน นะบรรดาผู้ไว้ทุกข์เพื่อเธอ”
อิสยาห์ 66:9-10

“และบัดนี้ พระยาห์เวห์ตรัส คือพระองค์ผู้ทรงปั้นข้าพเจ้าตั้งแต่ในครรภ์ ให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ เพื่อนำยาโคบกลับมาหาพระองค์ และเพื่อรวบรวมอิสราเอลมายังพระองค์ เพราะข้าพเจ้าได้รับเกียรติในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์ และพระเจ้าของข้าพเจ้าทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้า”
อิสยาห์ 49:5 THSV11

““เราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าขึ้นในครรภ์ และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์ เราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้ เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะแก่บรรดาประชาชาติ””
เยเรมีย์ 1:5 THSV11

“เพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์ พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครรภ์มารดา”
สดุดี 139:13 THSV11

2.พระเจ้าเลี้ยงดูเรา

“เพื่อพวกท่านจะได้รับการเลี้ยงดูและอิ่มใจ ด้วยหน้าอกที่ปลอบโยนของเธอ เพื่อท่านจะได้ดื่มอย่างเต็มที่ด้วยความยินดี จากอกอันอุดมของเธอ”
อิสยาห์ 66:11 THSV11
-ให้นมอุดม
-เมื่อลูกร้องน้ำนมแม่บางคนจะไหล
-พระเจ้าประทานชีวิตกับเรา

“แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา”
โรม 5:8 THSV11

3.พระเจ้าอุ้มชูเรา

“เพราะพระยาห์เวห์ตรัสดังนี้ว่า “นี่แน่ะ เราจะนำสวัสดิภาพมาถึงเธอเหมือนแม่น้ำ และนำทรัพย์สมบัติของบรรดาประชาชาติมาเหมือนลำน้ำที่ไหลล้น และพวกเจ้าจะได้รับการเลี้ยงดูจากเธอ จะถูกอุ้มไว้ที่สะเอวเธอ และเขย่าขึ้นลงบนเข่าเธอ”
อิสยาห์ 66:12 THSV11
-ให้สวัสดิภาพ สงบสุข เหมือนแม่น้ำที่มีน้ำไหลตลอดเวลา

“จนกระทั่งเจ้าแก่ เราก็คือผู้นั้น เราจะอุ้มชูเจ้าจนเจ้าผมหงอก เราได้สร้าง เราจะแบกไว้ เราจะอุ้มชูและเราจะช่วยกู้”
อิสยาห์ 46:4 THSV11

4.พระเจ้าปลอบโยนเรา

“เหมือนผู้ที่มารดาของเขาปลอบโยน เราเองจะปลอบโยนพวกเจ้าเช่นนั้น และเจ้าจะได้รับการปลอบโยนในเยรูซาเล็ม””
อิสยาห์ 66:13 THSV11

“สาธุการแด่พระเจ้า พระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงพระเมตตากรุณา พระเจ้าแห่งการหนุนใจทุกอย่าง พระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเรา เพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลาย ที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจ ซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้า”
2 โครินธ์ 1:3-4 THSV11

-ตย.แม่บาดเจ็บ ลูกร้อง แม่ต้องการให้ลูกเข้ามาอยู่ในไออกของแม่

5.พระเจ้าอยู่กับเรา

“พวกท่านจะได้เห็น แล้วใจของท่านจะเปรมปรีดิ์ กระดูกของท่านจะกระชุ่มกระชวยเหมือนหญ้าอ่อน และคนจะรู้กันว่าพระหัตถ์ของพระยาห์เวห์อยู่กับผู้รับใช้ของพระองค์ และพระองค์กริ้วต่อศัตรูของพระองค์”
อิสยาห์ 66:14 THSV11
-มือของพระเจ้าอยู่กับเรา ปกป้องเราจากเหตุการณ์ที่เผชิญ
ตย.แม่ไก่ปกป้องลูกจากงูจงอาง
ตย.ครอบครัวเครือบุญ ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตกน้ำ แม่ช่วยลูกออกมา4คนครบสุดท้ายแม่เสียชีวิต

“แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เรา คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์สิ้นพระชนม์เพื่อเรา”
โรม 5:8 THSV11

 

ประมวลภาพในค่าย Seed Camp 2023

 

เชิญรับชม live สด จาก  Youtube  Seed  Camp  2023   ได้ทุกวัน

วันแรก : 12 สิงหาคม 2566

Seed Camp New Beginning การเริ่มต้นใหม่

วันที่ 2 :   13  สิงหาคม 2566   ช่วงเช้า

วันที่ 2 :   13  สิงหาคม 2566   ช่วงบ่าย

 

วันที่ 2 :   13  สิงหาคม 2566   ช่วงค่ำ

วันที่ 3 :   14  สิงหาคม 2566   ช่วงเช้า

วันที่ 3 :   14  สิงหาคม 2566   ช่วงบ่าย

 

วันที่ 3 :   14  สิงหาคม 2566   ช่วงค่ำ 

วันที่ 4 :  15 สิงหาคม  2566   รอบเช้าและพิธีปิด

แชร์บทความนี้

Blog

สรุปคำเทศนา “จงถวายเกียรติแด่พระเจ้า” ค่ายเยาวชนและครอบครัว 1-2 มิถุนายน2024

สรุปคำเทศนารอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2024 เรื่องอย่ายอมแพ้เพราะผู้ที่อยู่ฝ่ายเรายิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายเขา

อ่านบทความ »